Classic Camera Collectors Club
Informatieve website van Frank Lakiere


Gebruiksvoorwaarden


Alle rechten voorbehouden. Al het materiaal in deze website is onderworpen aan de wetten van copyright en/of trademark bescherming.

Gebruik van de website
Deze website geeft informatie als een publieke dienst en we behouden ons het recht voor om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Door het gebruik van de website verklaar je je akkoord met de termen en voorwaarden van gebruik zoals hierna beschreven.
Door Frank Lakiere wordt geen enkel (gebruiks)recht overgedragen of toegekend op de inhoud van deze website. Het is verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Frank Lakiere en behoudens wat hierna wordt bepaald, (enig element of een deel van) de inhoud van deze website te gebruiken, over te dragen, aan te passen, te verkopen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.
Deze website wordt verspreid 'zoals hij is' en de site kan op elk moment het voorwerp uitmaken van uitbreidingen, schrappingen en updates. Hoewel we ons inspannen om betrouwbare en up-to-date informatie te verstrekken kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of toepasbaarheid van deze informatie en we nemen geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen of mogelijke andere onjuistheden.
We voorzien soms ook links naar andere Internet sites. We hebben geen controle over deze sites en we kunnen dus de volledigheid, de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites niet garanderen. Het plaatsen van een link naar een andere sites inpliceert niet dat wij enige connectie, partnerschap of relatie hebben met deze site. In het bijzonder zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website waarnaar je vanaf deze site kan linken.
Verder aanvaarden we evenmin enige verantwoordelijkheid voor schade of virussen die uw computermateriaal of andere eigendom kunnen aantasten tengevolge van toegang, gebruik of downloaden van inhoud van onze site.

Intellectuele eigendomsrechten
Frank Lakiere, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) en kan ook op elk moment materiaal toevoegen, verwijderen of wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Het is u enkel toegelaten deze website online te raadplegen volgens de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, en een afdruk van deze website te maken, stukken ervan te kopiëren naar en te bewaren op de harde schijf van uw computer of op een andere digitale drager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik of raadpleging.

Merken en geregistreerde merken
Produkten of diensten die op deze site genoemd worden zijn merken of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren. De webiste en alle gegevens, tekst, beelden, video en audio daarin zijn uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik. Door via deze website de logos en merken op internet te plaatsen geeft nog niet de toelating om die elders te gebruiken. Tenzij anders vermeld is al het materiaal op deze website beschermd door copyright.

Aansprakelijkheid
De gegevens die op deze site staan of die via deze site kunnen bekomen worden zijn enkel bedoeld als interessante informatie. Frank lakiere bezit of heeft rechten op alle teksten, data, beelden en ander materiaal van deze site en hij heeft zich ingespannen opdat alle informatie hierop accuraat en betrouwbaar zou zijn. Nochtans kunnen er soms fouten gemaakt worden. Daarom verwerpt Frank Lakiere hierbij alle aanprakelijkheid van welke aard ook in verband met deze webopagina's. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN FRANK LAKIERE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIREKT OF INDIREKT VERLIES OF SCHADE (HETZIJ VERLIES VAN WINST OF IETS ANDERS) DAT VOORKOMT UIT OF VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Belgische wetgeving betreffende e-mail
Indien je deze site bezoekt, dan dien je de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en in het bijzonder artikel 124 te respecteren. Dit artikel luidt:
Indien men daartoe geen toestemming heeft verkregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, mag niemand:
1°. met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via de elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;
2°. met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de informatie en de inhoud ervan betrokken zijn;
3°. onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en 123, met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektronische communicatie en met betrekking tot een andere persoon;
4°. de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van maken.

Ontvang je per vergissing van mij een e-mail, gelieve mij dan hierover te informeren en de e-mail terug te sturen.
Ik doe mijn uiterste best om virussen uit mijn elektronische mail te weren. Toch blijft het raadzaam om ontvangen e-mails steeds te scannen op eventuele virussen.